C-Power新平台系列 您现在的位置:首页 > 产品中心 > C-Power新平台系列

C-Power6200异步视频卡

最大640×480像素视频播放、硬件解码 高保真立体声音频输出 256~64K级灰度,高刷新频率

【产品简介】:

C-Power 6200是 
            

 
2. 红外遥控操作手册   
1. 软件操作手册

2. C-Power系列红外遥控器操作手册
 

工程工具和手册

 工程安装手册                  点击下载
 C-Power 6200控制卡安装尺寸示意图   
KB20扣板投板文件
KB21扣板投板文件
KB22扣板投板文件
KB23扣板投板文件
KB25扣板投板文件 点击下载
KB13扣板投板文件  
KB02接口定义:(全彩静态)
R1 B1 R2 B2  N   N   N  N 16
1 R1 G1 R2 G2 CK LD OE N 15
 
KB20接口定义:(全彩兼容双色16扫,16扫时B2为D)
2 A B  C B2 G1 G2 LD CK 16
1 N N B1 OE R1 R2  N  N  15
 
  
KB21接口定义
2 G1 N  G2 N  B N  LD  N 16
1 R1 B1 R2 B2 A C CK OE 15
KB22接口定义
N  N  NC B1 N  N N D 16
1 CK LD R1 G1 OE A B C 15
 
KB23接口定义
2 G1 R2 B2 G3 R4 B4 A C LD  N 20
1 R1 B1 G2 R3 B3 G4 N B CK OE 19
 
KB25接口定义
2 G  N  N   A   B  10 
1 R   B CK LD  OE 9
 
KB13接口定义:(双色屏)
OE R1 R2 G1 G2 CK LD N16
A    B   C  D   OE  N  N   N 15

 【相关技术文档】

 《如何修改C-Power控制卡的IP地址》

《如何“自动查找设备”》

《如何设置和导入XLS表格文件》

 

 

返回